732 876 800

regulamin

 1. Członkiem  Klubu  zostaje osoba,  która  zakupiła karnet oraz zapoznała się i zaakceptowała  regulamin  Klubu wraz z obowiązującym cennikiem.   Członkiem  Klubu  może być osoba  pełnoletnia  posiadająca  pełną zdolność do czynności  prawnych.  Osoba  niepełnoletnia,  która  ukończyła 16 lat , może  zostać Członkiem  Klubu za zgodą rodziców  lub swoich  przedstawicieli  ustawowych. 
 2. Z chwilą wydania  karty  Klubu zawarta  zostaje  umowa  członkostwa , w którym  wykupione  zostało członkostwo  na warunkach  określonych  w  regulaminie  oraz  obowiązującym cenniku.
 3. Członek  „Fitnes Club Planet”  otrzymuje  imienną  kartę Członkoską, za którą należy uiścić Opłatę jednorazową  za wydanie  karty Członowskiej zgodnie z obowiazującym cennikiem. Jest to opłata nie podlegająca zwrotowi.
 4. Kartę Członkowską  należy okazać  przy wejściu na teren  Klubu  i pozostawić w recepcji na czas  pobytu, w zamian otrzymując klucz do szafki na odzież.  Kartą może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. W przypadku stwierdzenia przekazania karty Członkowskiej innej osobie, Klub ma prawo do zatrzymania karty.
 5. W przypadku zgubienia karty bądź kluczyka do szafki Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu, celem wydania nowej karty bądź duplikatu kluczyka za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Brak opłaty za konynuację (do 14-tu  dni po dacie ważności karnetu) bądź zawieszenia (najpóźniej z ostatnim dniem ważności karnetu)  w kasie firmy lub zaksięgowanym wpływem na konto Fitness Club Planet spowoduje utratę ciągłości i gwarnacji stałej ceny.  Wszelkiego rodzaju opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem powinny być dokonywane w kasie Fitness Club Planet lub przelewem na rachunek bankowy  o numerze    34 2490 0005 0000 4500 9779 1868 .  Są to opłaty nie podlegające zwrotowi.
 7. Za wznowienie członkostwa pobierana będzie opłata aktywacyjna ,a cena karnetu będzie  zgodna z  obowiązującym cennikiem. Jest to opłata nie podlegająca zwrotowi.
 8. Przy wydaniu karty Członkostwa Członek Klubu jest zobowiązany do podania imienia , nazwiska, adresu do korespondencji  numeru telefonu kontaktowego i adres email oraz zdjęcia w celu identyfikacji właściciela karty.  Wszystkie te informacje są niezbędne do prawidłowej oraz rzetelnej obsługi.  
 9. Karnet za członkostwo może zostać zawieszony na okres minimum 4 tygodnie lub wielokrotność tego  okresu 8, 12.. za dokonaniem opłaty według obowiązującego cennika.
 10. Członkowi Klubu  nie  przysługuje  prawo  do  zwrotu  jakichkolwiek  opłat  związnaych  z członkostwem   w  Fitness  Club Planet.
 11. Klub zastrzega sobie możliwość zmian godzin i dni otwarcia Klubu w okresach świątecznych, wakacyjnych jak również do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub remontowych . Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w sposób umożliwiający Członkom zapoznania się z nimi. 
 12. Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Członków oraz odmowy przyjęcia nowego Członka bez podania przyczyny.
 13. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny osobistej oraz  właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z Klubu.
 14. Członek Klubu zobowiązany jest do użytkowania maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
 15. Sztangi, talerze , hantle oraz przenośny sprzęt po zakończeniu treningu musi być odłożony lub odwieszony na właściwe miejsce.
 16. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 17. Palenie, spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Członkowie nie stosujący się do tego zakazu utracą swoje członkostwo oraz zostaną wyproszeni z Klubu.  Bezwzględny zakaz przychodzenia w stanie nietrzeźwym, odużenia i pod wpływem narkotyków.
 18. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu, jak również wywieszać plakatów, osobistych  informacji bez  zgody personelu.
 19. Zabrania  się Członkom wykorzytywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa.
 20. Zabrania się używania w klubie jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 21. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania czystości oraz  korzystania z ręczników w trakcie ćwiczeń.
 22. Na terenie Klubu obowiązuje odzież i obuwie sportowe -zmienne.
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego Klubu.
 24. Klub nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 25. W przypadku zajęć zorganizowanych Członek klubu przy wejściu na obiekt deklaruje chęć udziału w zajęciach i otrzymuje karteczkę z numerem uczestnika.   
 26. Klub zastrzega sobie zmiany grafiku zajęć zoraganiozowanych jak również zmiany osoby prowadzacej zajęcia.
 27. Klub ma prawo rozwiązać grupę lub zmienić termin prowadzonych zajęć.
 28. Dzieci Klubowiczów (5-12 lat lub 150cm wzrostu) podczas ćwiczeń mogą przebywać w bawialni Dyś lub na siłowni zgodnie z cennikiem OPEN . Dzieci te dotyczy  regulamin obowiązujący w sali zabaw Dyś oraz regulamin Fitness Club Planet.  Rodzic lub przedstawiciel ustawowy bierze pełną odpowiedzialność za dziecko na terenie Fitness Club Planet i sali zabaw Dyś.
 29. Członkowie korzystający z Klubu  deklarują,  iż nie mają żadnych przeciwwskazań do korzystania ze wszystkich oferowanych usług.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia Członka  oraz spowodowane niewłaściwym korzystaniem z maszyn i urządzeń.
 30. Fitness Club Planet ma prawo wypowiedzenia członkostwa klubu na koniec okresu rozliczeniowego w razie zmiany cennika. W tym przypadku Klient nie ponosi kosztu opłaty aktywacyjnej.