732 876 800

Regulamin oraz Polityka prywatności

 1. Członkiem  Klubu  zostaje osoba,  która  zakupiła karnet oraz zapoznała się i zaakceptowała  regulamin  Klubu wraz z obowiązującym cennikiem.   Członkiem  Klubu  może być osoba  pełnoletnia  posiadająca  pełną zdolność do czynności  prawnych.  Osoba  niepełnoletnia,  która  ukończyła 16 lat , może  zostać Członkiem  Klubu za zgodą rodziców  lub swoich  przedstawicieli  ustawowych. 
 2. Z chwilą wydania  karty  Klubu zawarta  zostaje  umowa  członkostwa , w którym  wykupione  zostało członkostwo  na warunkach  określonych  w  regulaminie  oraz  obowiązującym cenniku.
 3. Członek  „Fitnes Club Planet”  otrzymuje  imienną  kartę Członkoską, za którą należy uiścić Opłatę jednorazową  za wydanie  karty Członowskiej zgodnie z obowiazującym cennikiem. Jest to opłata nie podlegająca zwrotowi.
 4. Kartę Członkowską  należy okazać  przy wejściu na teren  Klubu  i pozostawić w recepcji na czas  pobytu, w zamian otrzymując klucz do szafki na odzież.  Kartą może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu. W przypadku stwierdzenia przekazania karty Członkowskiej innej osobie, Klub ma prawo do zatrzymania karty.
 5. W przypadku zgubienia karty bądź kluczyka do szafki Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu, celem wydania nowej karty bądź duplikatu kluczyka za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Brak opłaty za konynuację (do 14-tu  dni po dacie ważności karnetu) bądź zawieszenia (najpóźniej z ostatnim dniem ważności karnetu)  w kasie firmy lub zaksięgowanym wpływem na konto Fitness Club Planet spowoduje utratę ciągłości i gwarnacji stałej ceny.  Wszelkiego rodzaju opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem powinny być dokonywane w kasie Fitness Club Planet lub przelewem na rachunek bankowy  o numerze    34 2490 0005 0000 4500 9779 1868 .  Są to opłaty nie podlegające zwrotowi.
 7. Za wznowienie członkostwa pobierana będzie opłata aktywacyjna ,a cena karnetu będzie  zgodna z  obowiązującym cennikiem. Jest to opłata nie podlegająca zwrotowi.
 8. Przy wydaniu karty Członkostwa Członek Klubu jest zobowiązany do podania imienia , nazwiska, adresu do korespondencji  numeru telefonu kontaktowego i adres email oraz zdjęcia w celu identyfikacji właściciela karty.  Wszystkie te informacje są niezbędne do prawidłowej oraz rzetelnej obsługi.  
 9. Karnet za członkostwo może zostać zawieszony na okres minimum 4 tygodnie lub wielokrotność tego  okresu 8, 12.. za dokonaniem opłaty według obowiązującego cennika.
 10. Członkowi Klubu  nie  przysługuje  prawo  do  zwrotu  jakichkolwiek  opłat  związnaych  z członkostwem   w  Fitness  Club Planet.
 11. Klub zastrzega sobie możliwość zmian godzin i dni otwarcia Klubu w okresach świątecznych, wakacyjnych jak również do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub remontowych . Godziny otwarcia Klubu są wywieszone w sposób umożliwiający Członkom zapoznania się z nimi. 
 12. Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Członków oraz odmowy przyjęcia nowego Członka bez podania przyczyny.
 13. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny osobistej oraz  właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z Klubu.
 14. Członek Klubu zobowiązany jest do użytkowania maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
 15. Sztangi, talerze , hantle oraz przenośny sprzęt po zakończeniu treningu musi być odłożony lub odwieszony na właściwe miejsce.
 16. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 17. Palenie, spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Członkowie nie stosujący się do tego zakazu utracą swoje członkostwo oraz zostaną wyproszeni z Klubu.  Bezwzględny zakaz przychodzenia w stanie nietrzeźwym, odużenia i pod wpływem narkotyków.
 18. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu, jak również wywieszać plakatów, osobistych  informacji bez  zgody personelu.
 19. Zabrania  się Członkom wykorzytywania Klubu i sprzętu klubowego w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa.
 20. Zabrania się używania w klubie jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 21. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania czystości oraz  korzystania z ręczników w trakcie ćwiczeń.
 22. Na terenie Klubu obowiązuje odzież i obuwie sportowe -zmienne.
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego Klubu.
 24. Klub nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
 25. W przypadku zajęć zorganizowanych Członek klubu przy wejściu na obiekt deklaruje chęć udziału w zajęciach i otrzymuje karteczkę z numerem uczestnika.   
 26. Klub zastrzega sobie zmiany grafiku zajęć zoraganiozowanych jak również zmiany osoby prowadzacej zajęcia.
 27. Klub ma prawo rozwiązać grupę lub zmienić termin prowadzonych zajęć.
 28. Dzieci Klubowiczów (5-12 lat lub 150cm wzrostu) podczas ćwiczeń mogą przebywać w bawialni Dyś lub na siłowni zgodnie z cennikiem OPEN . Dzieci te dotyczy  regulamin obowiązujący w sali zabaw Dyś oraz regulamin Fitness Club Planet.  Rodzic lub przedstawiciel ustawowy bierze pełną odpowiedzialność za dziecko na terenie Fitness Club Planet i sali zabaw Dyś. usługa zawieszona 
 29. Członkowie korzystający z Klubu  deklarują,  iż nie mają żadnych przeciwwskazań do korzystania ze wszystkich oferowanych usług.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia Członka  oraz spowodowane niewłaściwym korzystaniem z maszyn i urządzeń.
 30. Fitness Club Planet ma prawo wypowiedzenia członkostwa klubu na koniec okresu rozliczeniowego w razie zmiany cennika. W tym przypadku Klient nie ponosi kosztu opłaty aktywacyjnej.
  31. OSOBY KORZYSTAJACE Z USŁUG FITNESS CLUB PLANET W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII SĄ ZOBOWIĄZANE DO PRZESTRZEGANIA DODATKOWYCH WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  

  Polityka prywatności Fitness Club Planet

  Polityka Prywatności Fitness Club Planet

  W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Fitness Club Planet, przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

  Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Fitness Club Planet zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

  Zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), Fitness Club Planet zachęca swoich klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

  I. Informacje o Administratorze danych osobowych.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Centrum Rozrywki Rodzinnej spółka jawna z siedzibą w Zabrzu, ul. Gdańska 27, 41-800 Zabrze, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach pod nr KRS 0000429754, która jest właścicielem klubu pod nazwą Fitness Club Planet.

  W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na ww. adres pocztowy siedziby spółki lub korzystając z danych kontaktowych na stronie internetowej Fitness Club Planet pod adresem: http://www.fitnessclubplanet.pl/kontakt.html

   

  II. Inspektor ochrony danych osobowych.

   

  W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług fitness Administrator przetwarza następujące dane:

  • Płeć,

  • Imię i nazwisko,

  • Data urodzenia,

  • Dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon),

  • Zdjęcie.

  Ponadto w przypadku  zawarcia umowy przez osobę niepełnoletnią Administrator będzie przetwarzać  dodatkowo dane płatnika i opiekuna prawnego


   

  Administrator nie gromadzi i nie przetwarza Twoich danych biometrycznych, zdefiniowanych jak w RODO.

  III. Cel przetwarzania danych osobowych.

  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.

  Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

  1. Wykonanie umowy.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług fitness

  Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora

  Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora

  Administrator uznał, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

  1. bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,

  2. doboru usług do potrzeb klientów Administratora,

  3. optymalizacji produktów lub usług na podstawie Twoich uwag i opinii na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji,

  4. optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,

  5. rozpatrywania reklamacji,

  6. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),

  7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

  8. badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora,

  9. oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni),

  10. stosowanie monitoringu wizyjnego w Fitness Club Planet, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka i toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w klubach fitness.

  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a twoje dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

  Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  3. Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 1-2 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę i przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Takiej zgody wymaga w szczególności przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia Ci odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora

  IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

   Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należą podmioty współpracujące z Administratorem w celu świadczenia przez niego usług fitness, w tym:

  1. podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),

  2. podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,

  3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),

  4. podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,

  5. podmioty świadczące usługi prawne,

  6. likwidatorzy szkód z firm ubezpieczeniowych,

  7. agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,

  8. firmy kurierskie i pocztowe,

  9. inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne

  V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  VI. Okres przechowywania danych osobowych.

  Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem III Polityki Prywatności, w tym:

  1. Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,

  b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,

  c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

  2. Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.

  3. Twoje dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego w Fitness Club Planet (w tym Twój wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone.

  VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,

  • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),

  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.

  Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

  W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, chyba, że sprawa będzie skomplikowana (np. z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań).

  VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

   Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:

  • wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji tej umowy przez Administratora; jeżeli nie podasz swoich danych osobowych Administratorowi w tym celu, może on odmówić Ci zawarcia umowy,

  •  marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się z Tobą przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych,

   IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Administrator informuje, że nie przetwarza Twoich danych osobowych w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez ingerencji człowieka), w tym przez profilowanie (tzn. tworzenie profili Twoich preferencji) w celu oferowania Ci dostosowywanych do Twoich preferencji usług i treści.

  X. Bezpieczeństwo danych osobowych.

  Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne  zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi  w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.

  XI. Sposób korzystania z plików „cookies”.

   Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowej (np. komputera, smartphone-u, tabletu).

  Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.

  Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

  • zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,

  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

  • statystycznym.

  Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

   XII. Postanowienia końcowe.

  Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji.